Registerbeskrivning

Registerbeskrivning Webbutiken för HAM och Helsingforsbiennalen

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
13.4.2021

1. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är kultur- och fritidsnämnden som per 27.3.2018, § 71, har delegerat den personuppgiftsansvariges uppgifter till kulturdirektören.

2. Registeransvarig

Kulturdirektören, kulturtjänster

3. Registrets kontaktperson

Museum store manager, HAM Helsingfors konstmuseum
 PB 1, 00099 Helsingfors stad

4. Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Registrets användningsändamål är hantering, leverans och arkivering av beställningar från HAM Helsingfors konstmuseums och Helsingforsbiennalens webbutik (HAM shop). Uppgifterna kan användas för utveckling av webbutikens verksamhet och för statistiska ändamål.

Genom att beställa tillåter kunden behandlingen av sina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. När personuppgifterna kommer från ett externt system godkänns behandlingen av personuppgifter utanför webbutikens system. 

I samband med betalningen av en beställning överförs kundens kontaktuppgifter till betalningssystemet för att underlätta problemsituationer och återbetalning.

Den rättsliga grunden för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har gett sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Relevant lagstiftning

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
  • Dataskyddslagen (1050/2018)

5. Registrets datainnehåll

Allmänt kundregister: Kundnummer, förnamn, efternamn, näradress, postanstalt, telefonnummer, e-postadress och direktmarknadsföringstillstånd.
Beställningsregister: Kontaktuppgifter, beställda produkter och tjänster.

6. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna lämnas inte ut till utomstående, inte heller utanför EU- eller EES-länderna. Personuppgifterna kan överföras till registerförarens övriga datasystem, såsom kassasystem, bokföring och fakturering.

7. Lagringstider för uppgifterna

Personuppgifterna raderas automatiskt så snart det är möjligt, dock senast sex (6) år efter beställningen.

8. Uppgiftskällor för personuppgifter

Personuppgifterna raderas automatiskt så snart det är möjligt, dock senast sex (6) år efter beställningen.